پنل کارفرمایان

بسمه تعالی

 

خلاصه آئين نامه اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص معافيت حق بيمه سهم كارفرمايان  :

 

دولت با هدف افزايش اشتغال در بنگاه‌هاي اقتصادي تصويب کرد :

 

معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید

 
بر اساس این آئین نامه ، به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آئین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد .

 

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی تعریف ‌شده و اداره کارگاهها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را برعهده دارد.

ب ـ نیروی کار جدید:

کسی که در مراکز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان جوینده کار ثبت‌نام نموده است.

ج ـ کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه:

کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار و بند (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و یا کارگاههای دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی.

د ـ صندوق:

صندوق تامین اجتماعی.

 


ماده۲ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی ،  نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند ،  باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

 

ماده۳ـ بر اساس این آئین نامه، کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه ، مطابق جدول ذیل از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28)  قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد .

 

جدول میزان تخفیف حق بیمه سهم کارفرما

 

 

سال بهره مندی

میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما

میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت

میزان حق بیمه پرداخت توسط کارفرما

اول

90%

18%

2%

دوم

80%

16%

4%

سوم

70%

14%

6%

چهارم

60%

12%

8%

پنجم

50%

10%

10%

 

تبصره ـ به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آیین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد.

 

ماده۴ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد :

 

الف ـ در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه).

ب ـ در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می‌شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه‌ماهه و بازرسی انجام ‌شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر باشد.

تبصره۱ـ کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می‌توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگـیری نیروی کار جدید با رعایت این آیین‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای برخوردار گردند.

تبصره۲ـ در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.

تبصره۳ـ نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه‌ای موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند.

نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند گردیده‌اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) این آیین‌نامه خواهندشد.

تبصره۴ـ در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده است در کارگاههای بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

 

 

*گفتنی است بر اساس بند (و) ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و اموراجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند،اقدام کند به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. 

 

مدارک لازم جهت درخواست معافیت بیمه اشتغال نیروی کار جدید :

-        تکمیل فرم درخواست معافیت بیمه سهم کارفرما (فرم شماره یک)

دریافت (دانلود ) فرمدرخواست معافیت بیمه ای ( فرم شماره یک)  و  جدول پیوست

-        فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی کارفرما

-        فتوکپی پروانه یا هر گونه مجوز فعالیت کارگاه

   -        فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی نیروی کار جدید


نام کارفرما یا نماینده مربوطه:
شماره تماس:
توضیحات: